LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI 2017

Văn bản số 436/TTg-CN thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định số 49/2011/QG-TTg, theo văn bản:
Đối với xe Diesel được thực hiện đến hết 31/12/2017, như vậy chỉ các xe diesel mức EURO2 và EURO3 được tiếp tục chứng nhận, còn các xe xăng sẽ vẫn phải thực hiện theo 49/2011/QG-TTg và không được lúi thời điểm áp dụng.
Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất lắp ráp ô tô phải có kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ô tô nêu trên, đảm bảo việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017.

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=189007